Benji Daniel & Alex Burger - new Zhik 29er World Champions!

  Congratulations to Benji Daniel & Alex Burger (RSA)  - new Zhik 29er World Champions! 

Daniel BurgerSailingbenji Burger RSA